VšĮ "KALKUTEKAS" Įstatai

Pagrindiniai įstatų straipsniai. Įstatai įregistruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre 2011m. sausio 5d. Kodas 3025 80074

2.2.   Įstaigos veiklos tikslas yra tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą, veikti atviros ir informacinės visuomenės plėtros, kultūros ir etinių vertybių puoselėjimo, švietimo, mokslo, neformalaus ir pilietinio ugdymo, laisvalaikio užimtumo, vaikų ir jaunimo užklasinės veiklos organizavimo, įvairių renginių organizavimo, nusikalstamumo prevencijos, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo ir kitose nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse.


2.3.   Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas yra propaguoti šiuolaikinius ir progresyvius atviros, informacinės visuomenės raidos ir vystimosi principus ir siekti, kad pastarieji principai būtų įgyvendinami pasitelkiant žinių, informacinės, atviros, išsilavinusios ir besimokančios visuomenės plėtros inovatyvias bei šiuolaikines priemones


2.5.   Pagrindinės Įstaigos veiklos sritys: švietimas, ikimokyklinis mokymas, teisinės paslaugos, konsultavimas, profesinė, mokslinė ir techninė veikla.

1.      Bendrosios nuostatos

1.1.   VšĮ „KALKUTEKAS“ (toliau tekste vadinama Įstaiga) - tai pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą, propaguoti šiuolaikinius ir progresyvius visuomenės vystimosi principus, t.y. žinių, informacinės, atviros, išsilavinusios ir besimokančios visuomenės principus, taip pat propaguoti aktyvų ir turiningą žmonių, ypatingai vaikų ir jaunimo laisvalaikio praleidimą, dalyvauti meninio ar kitokio pobūdžio renginiuose, organizuoti tokio pobūdžio renginius, viešai teikti paslaugas visuomenės nariams.

2.      Veiklos tikslai ir sritys

2.1.   Įstaiga yra pelno nesiekianti organizacija, veikianti socialinėje, mokslo, kultūros ar kitose panašiose srityse ir viešai teikianti šių sričių paslaugas visuomenės nariams.

2.2.   Įstaigos veiklos tikslas yra tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą, veikti atviros ir informacinės visuomenės plėtros, kultūros ir etinių vertybių puoselėjimo, švietimo, mokslo, neformalaus ir pilietinio ugdymo, laisvalaikio užimtumo, vaikų ir jaunimo užklasinės veiklos organizavimo, įvairių renginių organizavimo, nusikalstamumo prevencijos, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo ir kitose nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse.

2.3.   Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas yra propaguoti šiuolaikinius ir progresyvius atviros, informacinės visuomenės raidos ir vystimosi principus ir siekti, kad pastarieji principai būtų įgyvendinami pasitelkiant žinių, informacinės, atviros, išsilavinusios ir besimokančios visuomenės plėtros inovatyvias bei šiuolaikines priemones. Siekiant įgyvendinti pagrindinį tikslą yra numatyta:

2.3.1.      propaguoti ir siekti, kad informacija, žinios bei duomenys apie šiuolaikinius ir progresyvius atviros informacinės visuomenės raidos ir vystimosi principus būtų lengvai prieinami kiekvienam visuomenės nariui;

2.3.2.      propaguoti, kad besimokanti visuomenė - tai visuomenė, kurios nariai stengiasi mokytis visą gyvenimą, kad informacinėje visuomenėje pereinama nuo mokymo koncepcijos prie mokymosi, kad atsiranda nauji mokymo būdai ir metodai: nuotolinis švietimas bei nuotolinis mokymasis, atvirasis mokymasis, elektroninis mokymasis, skaitmeninis mokymasis ir pan.;

2.3.3.      ugdyti ir mokinti visuomenės narius siekiant išsilavinusios visuomenės tikslų, kad jie gebėtų naudotis įvairiais, tarp jų ir moderniausiais informacijos šaltiniais, informacinių technologijų priemonėmis bei sprendimais;

2.3.4.      skatinti ir propaguoti įvairaus amžiaus visuomenės nariams, ypatingai vaikams ir jaunimui turiningo ir prasmingo laisvalaikio praleidimo principus, lavinant jų žinių įsisavinimo įgūdžius, aktorystės, šokio, meno ir kitus sugebėjimus, meninį ir estetinį skonį, kitas gerąsias asmenybės saviraiškos ir ugdymo formas, viešai teikti paslaugas kitiems visuomenės nariams,

2.3.5.      pasitelkti įvarius kompleksinius mokymo metodus įskaitant, bet nepasiribojant filosofijos, psichologijos, vadybos ir projektų valdymo metodologijomis ir skatinti, kad visuomenės narių veikla taptų inovatyvi bei efektyvi;

2.3.6.      organizuoti ir propaguoti turiningą ir pilnavertį įvairaus amžiaus žmonių laisvalaikį, įvairaus meninio ir informacinio, ugdomojo ir lavinamojo pobūdžio renginius ir užsiėmimus, prisidėti prie jaunimo laisvalaikio užimtumo didinimo: socialinės integracijos, mažinant jaunimo nusikalstamumą bei mažinant jaunimo paskatas emigracijai;

2.3.7.      ieškoti galimybių ir bendradarbiauti su fondais, organizacijomis, įmonėmis, įstaigomis, atskirais asmenimis visame pasaulyje, galinčiais suteikti materialinę ir kitokią paramą nurodytiems Įstaigos tikslams įgyvendinti;

2.3.8.      dalyvauti tarptautinėse programose, ieškant finansavimo šaltinių bei naujų bendradarbiavimo formų;

2.3.9.      teikti įvairaus amžiaus žmonių profesinį mokymą ir perkvalifikavimą, ikimokyklinį mokymą;

2.3.10.  teikti įvairias konsultacijas, įskaitant bet neapsiribojant teisinėmis bei informacinių technologijų konsultacijomis;

2.3.11.  skatinti lyčių lygybę, pilietiškumą, kovą su diskriminacija, žmogaus teisių gynimą bei užtikrinimą,

2.3.12.  stiprinti pilietinės visuomenės sąmoningumą ir viešosios politikos formavimo principų įgyvendinimą vadovaujantis modernių valstybių viešosios politikos bei viešojo administravimo sąveikos principais;

2.3.13.  skatinti ir prisidėti prie inovatyvių paslaugų bei produktų kūrimo;

2.3.14.  aktyviai dalyvaujant įvairiuose Įstaigos veiklą atitinkančiuose projektuose ir įsisavinant Europos Sąjungos bei kitų fondų lėšas;

2.3.15.  prisidėti prie įvairių programų, tame tarpe ir jungtinių programų rengimo, suteikiančių galimybę apmokyti įvairaus amžiaus žmones, tame tarpe besimokančius studentus tiek darbo vietoje, tiek nuotoliniu būdu, tiek organizuojant besimokančių mainus bendraujant su universitetais ir kitomis mokymo, švietimo, kultūros įstaigomis, organizacijomis, bendrovėmis bei fondais;

2.3.16.  skatinti įvairių mokymo, švietimo, kultūros įstaigų, organizacijų, universitetų, bendrovių bei fondų bendradarbiavimą;

2.3.17.  vykdyti visuomenei naudingus socialinius projektus;

2.3.18.  siekti, kad viešosios ir kitokios erdves būtu panaudojamos reklamuojant ir propaguojant Įstaigos tikslus.

2.3.19.  įstatymų nustatyta tvarka teikti labdarą ar paramą bei gauti paramą (būti paramos gavėju), siekiant įgyvendinti Įstaigos tikslus.

2.4.   Įstaigos veiklos uždaviniai yra:

2.4.1.      kurti ir diegti naujausias mokymo ir mokymosi metodikas;

2.4.2.      teikti paslaugas organizuojant įvairaus pobūdžio užsiėmimus, būrelius, studijas, stovyklas, klases ar kitokio formato užsiėmimus mokyklose, švietimo, ugdymo įstaigose, organizacijose ar kitose vietose; organizuoti vaikų ir jaunimo laisvalaikio ir užklasinę veiklą; organizuoti įvairius renginius.

2.4.3.      naudoti viešąsias ir kitokias erdves Įstaigos tikslų propagavimui;

2.4.4.      populiarinti ir reklamuoti įstaigos tikslus kuriant, platinant, parduodant ar kitaip leidžiant reklaminę medžiagą, priemones, atributiką, ar informaciją;

2.4.5.      teikti informacijos, konsultacijų ir mokymo paslaugas bei praktinę pagalbą įvairiems verslo subjektams, tame tarpe naujiems steigiamiems verslo subjektams įsikurti, plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos veiksmingumą;

2.4.6.      vykdyti pirminį ir tęstinį mokymą (formalų ir neformalų) bei profesinį orientavimą;

2.4.7.      sudaryti sąlygas darbuotojams tobulinti profesinę kvalifikaciją, persikvalifikuoti, konsultuoti profesijų įgijimo klausimais, prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą;

2.4.8.      tikslinių programų, skirtų tam tikrų visuomenės grupių, esančių krizėje ir siekiančių integruotis į visuomenę, rengimas ir vykdymas;

2.4.9.      organizuoti savo įstaigos nariams bei visuomenei informacinius kursus, seminarus, paskaitas, finansuoti darbuotojams aukštąjį, profesinį ir kitokį mokymą, keliant kvalifikaciją, rengti projektus ir pan;

2.4.10.  įstoti į įvairias tarptautines visuomenines organizacijas, palaikyti su jomis ryšius ir sudaryti susitarimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems įstatymams;

2.4.11.  ieškoti profesinių, ekonominių ryšių su Lietuvos ir užsienio įstaigomis ir institucijomis, veikiančiomis švietimo ir teisinio bendradarbiavimo srityse;

2.4.12.  vykdant visuomenės individų švietimą, ugdymą ir mokymą mažinti "skaitmeninę atskirtį", t.y. mažinti žmonių atitolimą vieni nuo kitų, turinčių priėjimą prie informacinių technologijų ir tokio priėjimo neturinčių. Skaitmeninė atskirtis apima tiek fizinį priėjimą prie technologijų (tokių kaip kompiuteriai ir Internetas), tiek ir įgūdžius, žinias ir išteklius, reikalingus norint pilnavertiškai jaustis šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje;

2.4.13.  teikti teisės informacijos, konsultacijų, švietimo ir teisinio atstovavimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims;

2.4.14.  besisteigiantiems ir naujai įsteigtiems verslo subjektams padėti prisitaikyti verslo teisės aplinkoje;

2.4.15.  konsultuoti visuomenės narius vartotojų teisių apsaugos klausimais;

2.4.16.  vykdyti ikimokyklinę ir priešmokyklinę vaikų priežiūrą ir ugdymą, kurti užimtumą vaikams, sudaryti sąlygas augti ir vystytis pilietiškoje visuomenėje, užtikrinti kultūrinį ir socialinį vystymąsi;

2.4.17.  teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius, ankstyvąjį, ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą ir specialųjį ugdymą;

2.4.18.  tenkinti edukacinius, socialinius, kultūrinius šeimos ir visuomenės poreikius;

2.4.19.  vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas, įregistruotas valstybiniame registre bei neformalųjį mokymą; organizuoti profesinį tobulinimąsi ir kvalifikacijos kėlimą;

2.4.20.  tenkinti švietimo poreikį ir bendradarbiauti su regioninėmis Darbo biržomis;

2.4.21.  vykdyti smurto prieš moteris ir vaikus mažinimo programas, teikiant psichologines, psichoterapines, teisines, kompleksines socialines paslaugas, susijusias su krizių įveikimu ir smurto prevencija;

2.4.22.  vyrams smurtautojams ar vyrams esantiems krizėje teikti psichologinę pagalbą;

2.4.23.  rengti konferencijas, seminarus, simpoziumus aktualiomis ugdymo, teisiniais ir kitais įstaigos veiklos klausimais;

2.4.24.  vykdyti socialinės rizikos šeimose bei socialinių psichologinių ir kitokių problemų turinčiose šeimose augančių vaikų ir jų šeimos narių integracijos į visuomenę programas bei vaikų dienos centrų paslaugas;

2.4.25.  vykdyti narkotinių medžiagų prevencijos programas, skatinant diskusiją apie narkotinių medžiagų žalą, ugdant ir formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius;

2.4.26.  įstatymų nustatyta tvarka gauti bei teikti labdarą ar paramą (būti paramos gavėju), siekiant įgyvendinti Įstaigos tikslus;

2.4.27.  teikti skolų administravimo, išieškojimo, pirkimo paslaugas;

2.4.28.  kaimo plėtros priemonių įgyvendinimas, ūkininkų švietimo, mokymo poreikių tenkinimas;

2.4.29.  asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas;

2.4.30.  rengti ir vykdyti įvairias programas ir projektus, juose dalyvauti;

2.4.31.  leisti mokslinius, praktinius, informacinius, metodinius ir kitus leidinius įstaigos veiklos tikslų klausimais;

2.4.32.  vykdyti informacinės visuomenės plėtrą bei skatinti interneto vartojimą;

2.4.33.  vykdyti asmenybės stiprinimo, lyderystės formavimo, neformalaus ugdymo ir intergracijos į darbo rinką, programas;

2.4.34.  vykdyti reprezentacinius renginius, įstaigos lėšomis organizuoti įvairius renginius, siekiant stiprinti verslo ryšius, pilietiškumo, lyčių lygybės principus, kovojant su bet kokia diskriminacija, ieškant naujų partnerių, skatinant domėjimąsi mokymu, kvalifikacijos kėlimu;

2.4.35.  teikti slaugos paslaugas ligoniams, esantiems ligoninėse ir ne ligoninėse.

2.5.   Pagrindinės Įstaigos veiklos sritys: švietimas, ikimokyklinis mokymas, teisinės paslaugos, konsultavimas, profesinė, mokslinė ir techninė veikla.